Alma College

Onze regelingen

binnentuin

De Boven Bestuurlijke Medezeggenschapsraad (BBMR) van het Alma College

In de samenwerkingsovereenkomst van het Alma College is vastgelegd dat de besturen van de drie moederscholen (Het Erasmus, Pius X College en Het Noordik) van het Alma College medezeggenschap op bovenschools niveau via de Boven bestuurlijke medezeggenschapsraad (BBMR) vorm geven.

Op deze manier kan het Alma College als zelfstandige school alle zaken regelen. Zoals bijvoorbeeld de beleidsplannen, schoolgids of vrijwillige ouderbijdrage. 

Bevoegdheden
Bevoegdheden op het gebied van medezeggenschap zijn geregeld in de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS). De directeur van het Alma College mag een voorgenomen besluit pas nemen, als de BBMR heeft ingestemd. De BBMR heeft als taak en wettelijk recht om belangen van leerlingen, personeel en ouder(s)/verzorger(s) zo goed mogelijk te behartigen. 

Samenstelling
De BBMR van het Alma College bestaat uit 6 personeelsleden, 3 ouder(s)/verzorger(s) en 3 leerlingen (verdeeld over de moederscholen).

Contact
Contact opnemen met de BBMR kan door een mail te sturen naar bbmr@almacollege.nl

Jaarplanning BBMR

Notulen schooljaar 2023-2024

juli 2023

oktober 2023

november 2023

januari 2024

Zoek hier naar van alles en nog wat

Wil jij je kind aanmelden voor het Alma College?

  • Stap 1: Ga naar Alma College op voalmelo.nl
  • Stap 2: Download het formulier, vul het digitaal in en sla het op je pc op. Uitprinten en met pen invullen kan ook. Vergeet je handtekening niet.
  • Stap 3: Lever het document in bij de basisschool van je kind. De basisschool doet de rest.